OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE ,,EDU KIDS’’
W BOGDANOWIE

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Informujemy, że

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Publiczne Przedszkole ,,EDU KIDS”
  z siedzibą w Bogdanowo 13J, 64-600 Oborniki, tel. 691-305-085 reprezentowane przez Dyrektora Panią Natalię Tysowską.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu  wykonania obowiązku ustawowego jak również  w celu realizacji zawartej umowy tj.  w zakresie działalności dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej placówki oraz w celu promocji placówki.
 3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych to art.  6 ust.1 pkt. a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. oraz  ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe oraz ustawa z 7 września 1991r. o systemie oświaty, jak również akty wykonawcze wydane na podstawie w/w ustaw.
 4. Dostęp do Państwa danych osobowych posiadają jedynie osoby legitymujące się stosownym upoważnieniem od administratora w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy oraz podmioty zewnętrzne na podstawie przepisów prawa lub odrębnej umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych takie jak np. ubezpieczyciel, firma BHP, system informacji oświatowej. Administrator nie będzie udostępniał danych osobowych za granicę oraz podejmował zautomatyzowanych decyzji na podstawie analizy danych.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu edukacji
  w placówce.
 6. Posiadają państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w takiej samej formie w jakiej została wyrażona,
  w dowolnym momencie  bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Mają państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem koniecznym uczestnictwa
  w zajęciach dydaktyczno – wychowawczych w zakresie wymaganym przez ustawę. Podanie danych osobowych w pozostałym zakresie oraz zgoda na udostępnianie wizerunku jest dobrowolna.